منظور از شیفت صبح ساعت 8:30 تا 13 می باشد منظور از شیفت عصر ساعت 14:30 تا 19 می باشد.

لازم به ذکر است معاینه تنها در روزهایی که بخش تشخیص فعال باشد به جز پنجشنبه به تعداد 40 بیمار در اول وقت شروع به کار هر شیفت  8:00     یا      14:00  انجام میگیرد.

لذا از مراجعین محترم تقاضا داریم جهت معاینه در اول وقت کاری حضور داشته باشند.