اطفال


بخش اطفال


در این بخش با کمک دندانپزشکان خُبره خواهر در امر درمان و ارتباط با کودک، تمامی درمان های مربوط به دندان اطفال ( 2 تا 12 سال ) و فقط شیری، شامل ترمیم، درمان ریشه دندان های شیری،تهیه فضا نگهدارنده، پلاک های دندان های اطفال، بروساژ، فلوراید تراپی بستن درزهای دندان برای جلوگیری از پوسیدگی ( فیشور سیلنت ) ، پالپوتومی و... صورت می گیرد. سعی براینست که با ایجاد فضای امن و راحت، اولین تجربیات کودک شما را در دندانپزشکی برای برای درمان اصلی ترین جزء در سلامت بدنش را با خاطری خوش همراه سازیم ولیکن بعضاً کودک بخاطر ترس و احساس ناامنی ممکن است رفتارهای دفعی و اظهار ناراحتی نمایدکه با توجه به اعتماد شما به خدمات مناسب دندانپزشکان باتجربه این مرکز و عمل مطابق با خواست دندانپزشک، مشکل دندانی رفع و باخاطری خوش، تجربه ای لذت بخش از درمانگاه خواهید داشت.