تعرفه زیر مربوط به سال 1397 می باشد.

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.

عنوان خدمتبخشحداقل آزادحداکثر آزادحداقل بیمهحداکثر بیمه
زدن بخیهتشخیص70,000 به ازای هر عدد---70,000 به ازای هر عدد---
کامپوزیتترمیم دندان دائمی4,000,000 تخصصی5,500,000 تخصصی1,629,500 تخصصی4,300,500 تخصصی
آمالگامترمیم دندان دائمی4,000,000 تخصصی5,000,000 تخصصی3,078,500 تخصصی4,250,000 تخصصی
کشیدن دندانتشخیص600,0001,000,000109,000125,000
کشیدن بخیهتشخیص250,000 نا محدود---250,000 نا محدود---
خارج کردن روکشتشخیص250,000400,000250,000400,000
چسباندن روکشتشخیص250,000---250,000---
گرافی OPGتشخیص300,000330,00063,50093,500
گرافی PAتشخیص120,000---25,000---
جرمگیری و بروساژ فکتشخیص1,200,0001,800,000174,500349,000
ویزیت عمومی و متخصصتشخیص160,000 عمومی220,000 متخصص12,000 عمومی15,000 متخصص
ارتودنسی ثابت دو فک با Head Gearارتودنسی59,000,000---59,000,000---
ارتودنسی متحرک کلاسیکارتودنسی33,700,000---33,700,000---
پالفین یک فکارتودنسی37,000,000---37,000,000---
پالفین دو فکارتودنسی57,000,000---57,000,000---
فلپ 1/4 دهانجراحی لثه3,000,0004,550,000777,5002,327,500
افزایش طول تاججراحی لثه2,500,000---675,500---
رزکسیون (اپیکو)جراحی لثه3,520,0008,100,000974,5002,547,000
جراحیجراحی لثه2,050,0006,600,000365,0002,340,000
پارسیل کرم کبالتپروتز14,700,00019,250,0002,500,0005,680,000
دست دندانپروتز22,050,00028,600,0003,417,50010,000,000
نیم دست دندانپروتز12,150,00016,150,0002,100,0004,300,000
روکشپروتز5,200,0005,700,0001,048,500---
پستپروتز2,400,000---596,000777,000
SSC (روکش دندان شیری)اطفال1,800,0002,200,000393,500---
فضا نگهدارندهاطفال4,100,0005,650,000823,5001,257,000
فلوراید تراپیاطفال450,000---27,000---
فیشو سیلنتاطفال1,000,000---48,000---
کشیدن دندان شیریاطفال500,000700,000109,000117,000
پالپوتومی دندان شیریاطفال650,0001,700,000149,000213,000
ترمیم دندان شیریاطفال1,300,0002,000,000217,500735,500
درمان مجدد ریشهدرمان ریشه دندان دائمی3,040,00010,040,000623,0004,200,000
درمان ریشهدرمان ریشه دندان دائمی2,340,0008,750,000339,5003,909,500
کامپوزیتترمیم دندان دائمی1,400,0002,700,000179,500679,500
آمالگامترمیم دندان دائمی1,200,0002,600,000161,500568,500