جناب آقای دکتر

حسنعلی غفاری

استاد یاروعضوهئیت علمی دانشگاه عضو هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران دبیر شواری عالی بهداشت ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران مدیر نمونه سال 92 رئیس کلینیک دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا...(ص) در سالهای قبل مسئول بهداشت و درمان کارمندان و بیماران صعب العلاج شهرداری تهران عضو اصلی بررسی حساب های سلامت کشور عضو کمیسیون پزشکی شهرداری تهران و عضو شورای درمان شهرداری تهران