جناب آقای دکتر

محمد علی عبداله جانی

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی در سال 1379 از دانشگاه علوم پزشکی قزوین سابقه کاری: از سال 1379-1384 در استان هرمزگان بخش خصوصی (مطب) مسئول دندانپزشکی مرکز بهداشت شهرستان حاجی آباد از سال 1385-1393 کلینیک تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا...(ص)،کلینیک شهید شجاعی نیرو هوایی ارتش،کلینیک شهید کلانتری وزارت راه،کلینیک شهید سهرابی صنایع دفاع،بخش خصوصی(مطب) در شهر تهران