جناب آقای دکتر

ابوالقاسم اعلم الهدی

فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران در سال 1379 سوابق کاری: از سال 1381 شاغل در بخش پروتز درمانگاه تخصصی دندانپزشکی محمد رسول ا...(ص)