جناب آقای دکتر

محمد نصر اصفهانی

فارغ التحصیل دوره عمومی دندانپزشکی 1376 از دانشگاه شهید بهشتی ، فارغ التحصیل دوره تخصصی پریو 1377 سابقه کاری: از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای بورد تخصصی عضو هئیت علمی دانشگاه شاهد استاد یار پایه19 بمدت 16سال رئیس کلینیک تخصصی دندانپزشکی شهید منتظری