سرکار خانم دکتر

نرگس فهامی

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1382،متخصص پریو دنستکیس از دانشگاه آزاد اصفهان در سال 1390 سوابق کاری : سابقه کار در درمانگاه های تخصصی نور وزارت دفاع درمانگاه قائم ناجا و درمانگاه تخصصی دندانپزشکی محمد رسول ا...(ص)سپاه و مطب شخصی