سرکار خانم دکتر

اعظم نقدی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال1383 سابقه کاری: از سال1384 در درمانگاه ولی ا... (عج) از سال 1391 در مطب شخصی از سال 1393 فعالیت در کلینیک تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا...(ص)