سرکار خانم دکتر

مهدیه السادات شیوایی

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در سال 1389 سابقه کاری: دوره طرح در مرکز طبی کودکان بمدت 22 ماه و 2 ماه در درمانگاه شهید بهشتی از یال 1393 فعالیت در بخش اطفال کلینیک تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا...(ص)