جناب آقای دکتر

سید جمال مهدیان آهی

شروع فعالیت از سال 1375 بمدت 2 سال در کلینیک شهرداری منطقه 20 و درمانگاه استخر مشغول بوده اند و تا سال85 درمطب از سال 1386 تاکنون در کلینیک دندانپزشکی شهید چمران در حال فعالیت می باشم