جناب آقای دکتر

علی حسینی

فعالیت در مناطق محروم جنوبی تهران از سال 1382تا1385 فعالیت در درمانگاه خیریه از سال 1384تا کنون فعالیت در درمانگاه وزارت راه و ترابری از سال 1386 تا کنون فعالیت در کلینیک تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا...(ص)