سرکار خانم دکتر

فاطمه دهقان

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه تهران سال 1387 تخصص پریو دانتکیس دانشگاه شاهد در سال 1390 سابقه کاری: عضو هئیت علمی دانشگده دندانپزشکی یزد مشغول به فعالیت در مراکز درمانی شهید منتظری،کلینیک امام خمینی،کلینیک تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا...(ص)