جناب آقای دکتر

علیرضا گرجی

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی در سال 1377و فارغ التحصیل تخصصی در سال 1380 سابقه کاری: عضو هئیت علمی دانشگده دندانپزشکی رفسنجان از سال 1380-1383 مسئول فنی کلینیک وزارت راه و شهر سازی از سال 1380-1388 مشغول به فعالیت در کلینیک تخصصی حضرت محمد رسول ا...(ص) از سال 1378 تا کنون مولف کتاب برگزیده سال کشور